2019:1

FÅGELTORNSKAMPEN

Lördag 4 maj Bysjön, morgonen och förmiddagen

Den här dagen är det en tävling mellan lag placerade i fågeltorn i hela Norden om vilka som kan se flest arter. Vi har ett lag som består av fyra personer. Reglerna säger att minst två av dem måste se arten för att den ska räknas. Laget finns på plats i tornet vid Bysjön intill järnvägen i Hästbo mellan kl. 05 på morgonen och kl. 13. Både 2016 och 2017 såg vi hela 75 arter. I år ställer vi upp igen. Den som är intresserad får gärna komma och se hur det går för oss. Även om det är tävling så har vi tid att berätta vad vi har sett och vad vi hoppas på.

 

 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Söndag 5 maj                      Bysjön kl. 18

Vi tar en promenad i förhoppningsvis vackert vårväder i området runt Bysjön. I sjön ligger några arter av änder som vi kan se från tornet. Har vi tur kommer fiskgjusen flygande över sjön. Trastar, sångare och flugsnappare brukar sjunga vid den här tiden. Det kan vara lite för tidigt på säsongen för att få höra näktergalen som kan dominera ljudbilden här med sin kraftfulla sång i skymningen. Lennart Risberg talar om för oss vad vi hör och ser. Ta med lite kvällsfika för en gemensam rast.

INVIGNING AV FÄBODS NATURRESERVAT

Måndag 13 maj                                         Fäbods kl. 16-19

Reservatet finns på en av länets finaste och artrikaste ängsmarker. Det innehåller också en skogsdunge, åkermark och strand mot Fäbodsjön. Här har markägaren Arne Persson skött marken på gammalt vis med lie och utan konstgödsel precis som hans föregångare gjort före honom i minst 200 år. Det är orsak till att den fina floran utvecklats och bevarats här. De senaste 26 åren har vår förening hjälpt Arne med ängsslåtter under en halvdag på sensommaren. Genom reservatsbildningen som kommit till på Arnes initiativ tar nu Länsstyrelsen över skötseln som förhoppningsvis är säkrad för framtiden.

Idag inviger landshövding Per Bill reservatet. Kl. 16-18 är det olika aktiviteter som vandringar i reservatet med teman växter, fåglar, mossor och lavar. Du kan också få veta mer om slåtter och om områdets historia genom gamla kartor. Invigningen äger rum kl. 18 och därefter bjuds på lättare förtäring. Behöver du vägvisning till Fäbods kan du ringa Barbro Risberg, 076.1382900.

 

Slåtter PÅ Fäbods

 

BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG

BIOBLITZ LÅNGÄNGARNAS NATURRESERVAT

Onsdag 22 maj                    Långängarna kl. 06-1930

Följ med på naturvandringar och inventeringar på olika teman som fåglar, fjärilar, blommor, mossor och lavar. Få fototips och ängsfröpåsar, gör ett herbarium av ännu inte rödlistade arter och ta Naturfalken, ”simborgarmärke” för arter. Ta med hela familjen och håva vattendjur eller teckna arter med skojiga namn.

Sandvikens Naturskyddsförening, kontakt Lotta Delin, 0730- 696644

 

Långängarna är ett utflyktsmål som är särskilt vackert på våren då blåsippor och vårärt står i blom. Den bördiga marken är idag skogsbeklädd men har en gång i tiden varit brukad. Här kan du skåda fågel och titta på växter. Långängarnas naturreservat ligger 6,5 km sydväst om kyrkan i Sandviken och omfattar 33 ha. För ca 150 år sedan använde Se by i Ovansjö socken marken för ängsslåtter.

Marken har lämnats att växa igen. Av det odlingslandskap som en gång fanns här syns i dag bara spår såsom stenmurar och grunda diken. Det har också funnits ett tiotal ängslador i området.

Värdefullt för många

Nu är det en blandskog av främst asp och gran som växer på de näringsrika markerna. Långängarnas grova aspar har filtlavar växande på utsvällda trädbaserna. Ädellövträden alm, lönn, lind och ask växer också i området.

I naturreservatet finns det en rik flora med till exempel trolldruva, tibast, stinksyska och skogsvicker.

Djur i Långängarna

Här finns ett rikt fågelliv och bland annat häckar mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva och gråspett i området.

Långängarnas naturreservat ligger öster om Kungsgården, längs vägen från Hillsta mot Sätra, på höger sida när man har passerat järnvägen

 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG

Söndag 16 juni                    Skommarhyttan kl. 10

I år tar vi vår blomstervandring på den gamla kulturmarken i Skommarhyttan, där vi hittar många ängsväxter. Vi tittar på vad som växer vid stranden av den lilla strömmen, vars kraft en gång drev masugnen här. Vi går den korta sträckan upp till Dammsjön för att se en del vattenväxter och klättrar upp på en av de stora slagghögarna för att se några växter som gynnats av den kalkhaltiga slaggen. Ta med dig fika för en rast. Behöver du vägvisning till Skommarhyttan kan du ringa Barbro Risberg, 076.1382900.

Blomstervandringen genomförs i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen.

 

Den lilla strömmen drev en gång masugnen i Skommarhyttan

 

GROPBACKA. MOSSOR OCH LAVAR

Söndag 1 sept.                    Lidl kl. 14 eller Handelsbanken, Torsåker kl. 14

I år tar vi vår traditionella moss- och lavutflykt till den fina bäckravinen vid Gropbacka mellan Kalvsnäs och Kratten. Nicklas Gustavsson blir som vanligt den som vägleder oss till områdets moss- och lavflora. Området är en rik blandskog med asp och gran och många intressanta skogsväxter som vårärt och ögonpyrola. Så här i början på hösten blommar inget längre men mossor och lavar trivs när höstfukten kommer. Flera av de arter vi ser är indikatorer på skyddsvärd skog. Ta med fika för en gemensam rast.

 

Dunmossa

 

KOMMUNENS MOSSOR OCH LAVAR

Tisdag 17 sept.                   Björkhagsskolan kl. 1900

I vår serie Biologisk mångfald i Hofors kommun har nu turen kommit till artgrupper som ofta bara fungerar som kulisser till våra naturupplevelser, t.ex. genom en promenad i en mossig granskog eller den trolska stämning som sprider sig i en skog med hänglavar.  Många mossor och lavar är arter som indikerar att skogen är skyddsvärd. Av förklarliga skäl är de arterna inte vanliga här i Hofors, där skogen brukats hårt under hundratals år med bergsbruk där träkol var en viktig råvara. Det finns dock små områden där det går att hitta spännande arter, för mossornas del kan det t.ex. handla om en fuktig bäckravin och när det gäller lavar är det väl i första hand till något av våra skogsreservat man får bege sig. Tittar man närmare på många arter öppnar sig en ny värld av färger och former som det är lätt att bli fascinerad av. Nicklas Gustavsson visar bilder och berättar. Vi bjuder på fika.

 

Ringlav har ett mycket högt signalvärtde

INSEKTER SOM POLLINERAR

Torsdag 17 okt.                  Björkhagsskolan kl. 1900

Vi fortsätter vår serie om Biologisk mångfald i Hofors med insekter som pollinerar, dvs bin och humlor, blomflugor, fjärilar och skalbaggar. De här insekterna är viktiga för oss alla. Fanns inte dom skulle vår tillvaro vara betydligt tråkigare. Inga äpplen eller päron, inga blåbär eller hallon, inga grönsaker, ingen rapsolja. Dessutom skulle blommande växter både i trädgårdar och i det vilda få problem med fröbildning och förökning. Honungsbin är viktiga pollinerare, men långtifrån avgörande. Vildbin och humlor är också väldigt viktiga, och dessutom får dom hjälp av fjärilar, blomflugor och en del skalbaggar.

Under kvällen ger vi exempel på de pollinerande växter som finns i Hofors-Torsåker. Du kommer att se att variationen är stor. De kan vara större eller mindre, färgsprakande eller grå och bleka. Många finns i stort antal, andra minskar och vissa är hotade. Barbro Risberg och Lage Bergström visar bilder och berättar.

Vi bjuder på fika.

Ljus lyktblomfluga